VALDENŠTÍ

Linda Skolková (8.a)

I. Počátky hnutí valdenských

Zakladatelem hnutí valdenských se stal kupec Petr Valdes, který se někdy koncem sedmdesátých let 12. století vzdal bohatství a vyšel do ulic kázat. Valdes pocházel z arcibiskupského města Lyonu. Jak již bylo poznamenáno, patřil nepochybně k oné měšťanské třídě, která se s rozmachem měst domáhala svobod, jež měly zabezpečit kupci i řemeslníku volný pohyb, v podstatě už nezávislý na vrchnostenské pravomoci. Ovšem od chvíle, kdy byl získán pro evangelium zvěstované chudým, nemohl se Valdes nadále ztotožňovat s pří těch, kdo se domáhali práv a svobod k zajištění svých zisků. Proto tedy jeho rozhodnutí vzdát se majetku.1

Jeho obrácení mohlo být podle laonské kroniky ovlivněno poslechem Života svatého Alexia, klasické básně starší francouzské literatury, od žakéře. Píseň o Alexiovi vypráví příběh římského boháče, jenž uteče od své rodiny, od mladé ženy a majetku a plaví se na východ, aby byl blíže Svaté zemi. Sedmnáct let žije jako žebrák a zestárne k nepoznání. Zvědové, vyslaní za ním z domova, si bědného chudáka ani nevšimnou, když od nich vděčně přijímá almužnu. Z města Edessy, kde by byl málem provolán biskupem, utíká Alexius před pokušením veřejného uznání zpět do Říma, kde na prahu vlastního domu žebrá dalších sedmnáct let, a otvírá tak svému příbuzenstvu brány milosrdenství. Na vtipném a zbožném nápadu laonského kronikáře je pro historika cenný jenom poukaz k možnosti, že Valdes snad opřel svůj evangelický ideál chudého pocestného kazatelství mimo jiné také na o zkušenost se žakéři, kteří bez existenční zajištěnosti nesli svou píseň od města k městu a z místa na místo.

Valdes si bolestně uvědomil, že církev trpí podstatným nedostatkem, když opomíjí zvěstovat evangelium, které ho oslovilo neodolatelnou výzvou k vyznavačskému způsobu života, v němž sdělující slovo a čin tvoří nedílný svědecký celek.

Valdenský návrat k prvotní církvi se zříká prelátů a kněžstva a důsledně kritizuje hierarchickou stavbu církve. Vědomí svěřeného poslání vytváří novou, pocestnou a potulnou formu služby Slova v ostrém protikladu k usedlosti mnišského života v klášterech a k občasnosti a náhodnosti biskupského kázání. Valdenská chudoba je zcela ve službách misie. Podobně jako Ježíš při počátku svého kazatelského působení vyslal sedmdesát poslů, aby dva a dva vstupovali do měst a městeček, kam chtěl sám potom přijít, i valdenští kazatelé jdou krajinami dva a dva.

Po roce 1210 napsal Ebrard z Béthune v rámci svého díla kapitolu, která je vlastně kritikou valdenských. Dozvídáme se z ní ale také například, že valdenští rádi nosili jakési dřeváčky či sandály, jež byly v horní straně vyříznuté tak, aby se objevilo znamení kříže. Tento ,,toulavý střevíc" symbolizoval v prvních dvou generacích valdenského hnutí jeho pocestnou pohyblivost.

Lyonský arcibiskup Guichard zejména sledoval s obavami Valdesovo kázání. Byl Valdesovi a jeho druhům ochoten přiznat právo na chudobu jakožto na dílčí svéráz jejich izolované skupiny, váhal však přiznat jim právo na kazatelskou činnost, která by tento evangelický způsob života nepřímo povyšovala na program zavazující celou církev. Jako strážce tradice a církevních řádů, které kazatelské právo vyhrazovaly pouze biskupům a kněžím, pokud jim byl tento úkol řádně svěřen, Guichard Valdesovi kazatelskou činnost nepovolil.

Na jaře 1179 se Valdes vydal na cestu do Itálie, a to právě proto, že v Lyonu se jeho evangelizační činnost setkávala s obtížemi a nepřízní Guicharda, takže není divu, že když byl vyhlášen nový koncil, upnul Valdes naději právě k italské cestě.

Valdenští zde žádali o povolení kazatelské činnosti, a proto byli předvoláni k výslechu učenými preláty. Na jejich otázky ovšem odpověděli, že věří v Boha Otce, v Syna, v Ducha svatého a v matku Kristovu, čímž padli scholastikům do léčky, neboť o Marii se podle církevního rozhodnutí nesluší mluvit jako o matce Kristově (to je považováno za bludné označení, ale jako o Matce boží. Navíc bylo pečlivě rozlišováno mezi vírou v osoby boží Trojice a nepřípustnou vírou v pozemské stvoření, byť to byla i Ježíšova matka. Valdes a jeho druh ve své neškolenosti neznali tyto učené distinkce řemeslných teologů.

Rozmarná zpráva mnicha Waltera Mapa, který přišel na koncil jako člen poselstva anglického krále Jindřicha II., zařazená do rozsáhlého spisu plného anekdot a příznačně nazvaného ,,O dvorských pošetilostech", které posbíral na svých cestách, dokumentuje přehlíživé pohrdání, s nímž se Valdesova žádost na lateránském koncilu setkala. Koncil prostě nevzal Valdesovu žádost vážně. Není o ní sebemenší zmínka v sedmadvaceti usneseních koncilu, která se mimo jiné zevrubně zabývala jihofrancouzským kacířstvím katarů. Valdesova římská cesta ale mimo jiné odhalila přímo strach představitelů instituční církve přát prostému člověku evangelium2. V pozdější interpretaci v samotném valdenském hnutí nabyla tato cesta přímo manifestační povahy - Valdes se směle odvážil proniknout až ke kurii, předstoupit před papeže, vůdce zbloudilé církve, a obhajovat před ním čistotu víry a křesťanských životních řádů.

II. Vliv katarských na valdenské a jejich vzájemné vztahy

Jihofrancouzské katarství se upevňuje, organizuje a vzpíná ke svému tragickému rozmachu právě v letech valdenského nástupu. Rozšíření katarského kacířství na konci 12. století souviselo s hlubokými proměnami ve feudálním světě, které si svým způsobem Valdes uvědomoval. Svět výlučně agrární se zvolna měnil ve svět, v němž budou spolurozhodovat kupci a řemeslníci.

Kataři (stejně jako valdenští) kritizovali nadbytečně zbohatlou církev, ale nezříkali se přitom spolupráce obchodníků a šlechty. Obchodníkům povolovali kupecký zisk, který naopak církev vytrvale popírala. Byli ochotni respektovat zvláštní šlechtický stav, zejména v případě, že mohli očekávat podporu mocných pánů a knížat. Velká i drobná šlechta, ohánějíc se katarskými zásadami, se dávala do boje s církví, aby se tak obohatila na její újmu. Ideál apoštolské chudoby, který získával katarům zástupy, sice svým způsobem nevymizel ani nyní zcela z vědomí jeho stoupenců, přestal ale být základním kamenem jeho stavby.

Je pravděpodobné, že i jihofrancouzské katarství vzniklo jako ,,evangelická hereze", tedy jako jednostranné zdůraznění životní závaznosti některých stránek novozákonní zvěsti. Již po polovině 12. století se však nechalo okouzlit spekulativním půvabem dualistického pohledu na svět a jeho děje, názoru, který byl do evropských zemí znovu vnesen z byzantského východu. Z někdejšího lidového bratrstva venkovanů se do té doby přetvořili bezmála v mnišský řád, horlivě pěstující zejména rozjímáni v ostrých protikladech dobra a zla, světla a tmy, ducha a hmoty.

Na pozdější generace valdenských zapůsobily do jisté míry více některé zvyklosti katarů než jejich pojetí života. Například ostré rozlišení vlastních představitelů hnutí, u katarů nazývaných dokonalými nebo čistými, od ostatních stoupenců nebo jen příznivců. Do řad dokonalých se ovšem u katarů vstupovalo obřadem útěchy, který jako křest z Ducha nahrazoval a převyšoval křest církevní a býval odkládán ,,nedokonalými" čekateli až do okamžiku smrti. Nenastala-li smrt hned vzápětí, byla výjimečně uspišována buď sebevražednou hladovkou, nebo zardoušením. V zaslíbené vzkříšení kataři nevěřili, nestáli ani o prodloužení a zmnožení života čehokoli stvořeného. Nepřáli proto ani manželským sňatkům.Stvořitelem veškerenstva pro ně byl ďábel. Zvláštní úcta, jaké se těšili katarští dokonalí, kteří útěchu přijali ještě v plné životní síle se závazkem asketického mrtvení těla, docházela výrazu v liturgické formě, s níž je jejich věřící pozdravovali. Pravidelně se jim také zpovídali a přijímali od nich rozhřešení polibkem míru. V době pronásledování rozvinuli pak kataři rozmanité způsoby práce v podzemí od tajného cestovatelství po okružní peněžní sbírky, jejichž obdoby si potom vytvořili i valdenští.

Podobně jako katarští kazatelé, ale pro dosvědčení věrohodného křesťanství, nespokojili se valdenští pouhým kázáním chudoby a mravní obrody, nýbrž doložili své slovo osobním příkladem.

V tomto smyslu o nich hovoří i zmiňovaný Walter Map v Římě: ,,Nemají stálá bydliště, obcházejí vždy dva a dva, bosí, nic nevlastnící. Všecky věci mají společné jako apoštolové. Nazí následují nahého Krista." Ale příznačně dodal: ,,Připustíme-li je, sami budeme vyhnáni."

Po návratu ze Říma Valdes kázal dál bez ohledu na výhrady a varování. Po trpkých zkušenostech s preláty typu Waltera Mapa je víc než pravděpodobné, že přestal věřit poslání oficiálního kněžstva. Co mu hlavně vytýkal bylo bohatství, pro něž si duchovenstvo znemožnilo přímý přístup k širším lidovým zástupům. Způsob, jakým se Valdes zbavil bohatství, bylo možné vykládat jako přijetí mnišského závazku k chudobě. Když se Valdes odloučil od své ženy, mohl v tom lyonský arcibiskup snadno vidět čin nepřesahující dobové církevní zvyklosti. Obecně se totiž počítalo s tím, že laik, chce-li se stát mnichem, se zřekne manželského soužití. Jenomže Valdes se nestal mnichem, ale rozhodl se pro chudobu, aby jeho kázání bylo věrohodné. Proto se mu také kararská kazatelská propaganda nezdála oprávněná, jelikož jejími nositeli byli lidé, kteří, jak soudil, se kramařením ženou po zisku. Od katarů se valdenští lišili nejenom v přístupu ke skutečné chudobě, ale také v tom, že dávají možnost ženám, aby spolupracovaly na společném díle.

Valdenská otázka byla řešena také na lyonské synodě, kde papežský legát Jindřich z Marcy usiloval zejména o to, aby zabránil možnosti prosakování katarských dualistických názorů do pospolitosti Lyonských chudých. Pak se chtěl přičinit o to, aby Valdesova družina byla vměstnána v uzoučké hranice jakési řehole soustředěné ke slibu chudoby. Za každou cenu chtěl legát čelit nebezpečí, že by se výzva k chudobě stala výzvou k celé církvi, protože ta nesměla zchudnout. Roku 1184 byli proto na veronském koncilu valdenští vyobcování z církve, protože si prý neoprávněně přisvojili právo kázat.

Nyní se zabývejme křížovým tažením proti jihofrancouzské herezi. Záminkou dlouho zamýšleného křižáckého tažení proti albigenským se stalo zavraždění papežského legáta Petra z Castelnau v Saint-Gilles v lednu 1208. Při tomto tažení se ovšem mezi heretiky nerozlišovalo, a tak se stalo, že valdenští rytířům splynuli s katary. V místech podezřelých z kacířství, zejména tam, kde se obyvatelstvo odvážilo postavit na odpor, docházelo k vyvražďování bez rozdílu. Křižácké tažení trvalo s přestávkami patnáct let. Roku 1229 koncil v Toulouse uzákonil inkviziční postupy. Nařízeními byli postiženi jak kataři, tak valdenští. Jednalo se mimo jiné o to, že muži od čtrnácti a ženy od dvanácti let byli povinni každý druhý rok obnovovat přísahu vládnoucímu církevnímu pravověří.

Patrně z obavy, že by hnutí mohlo vyústit v novou instituci církevnické povahy3, Valdes vytrvale odmítal návrhy některých svých spolubratří, aby si oblastní skupiny valdenských daly pevnější správu a vládu.

Mezi katarskými zbytky a Lyonskými chudými porůznu vznikalo nové souručenství pronásledovaných a vystřídalo jejich někdejší nedůvěru a zdrženlivost. Valdenští kazatelé, odkázaní do utajovaného živoření, podlehli nezřídka, i když v různém odstupňování, některým vlivům katarského učení. Sami inkvizitoři (a později dějepisci) zjistili v mnoha krajích existenci jakéhosi katarskovaldenského synkretismu.

III. Vznik Katolických a Lombardských chudých

Po lyonských a veronských událostech se valdenské kázání šířilo nejprve a nejrychleji v Languedocu. Nejenom proto, že zde byl úřední církevní dohled hodně oslaben výraznými sympatiemi lidu i některé šlechty pro vše, co neznělo pravověrně. Sem hnala první Valdesovy žáky také vůle vrátit katarům jejich původní smysl pro prosté poselství evangelia. Na francouzském jihu tou dobou pobledla autorita místních prelátů natolik, že se církev dokonce na chvíli vzdala násilných zákroků a zkusila cestu přesvědčování. Organizovala pozoruhodná veřejná hádání po vzoru školských bohosloveckých disputací. Posluchačstvo si zpravidla samo volilo smírčí soud, který měl rozhodnout o síle a průkaznosti přednesených názorů a argumentů. Učená hádání mezi sebou vedli většinou kataři a katolíci, ale pak se účastnili i valdenští.

Jedním z nejvýznamnějších Valdesových žáků byl Durand z Osky, u kterého překvapují jeho poměrně rozsáhlé vědomosti. Svědčí to o tom, že Valdes sám si dovedl vybrat spolupracovníky i mezi vzdělanci, což ostatně prokázal již způsob, jakým si opatřil biblický překlad. Sám Durand z Osky, třebaže byl k církvi velice loajální, ostře kritizoval prelátské svatokupectví a přiznal, že jeho druhové jsou předmětem kněžské nenávisti a pronásledování.

V této souvislosti je třeba připomenout tehdejšího papeže Inocence III. Chtěl-li totiž přimět církve, aby udržela krok se stále naléhavějším voláním po nových způsobech křesťanské přítomnosti ve společnosti, aniž se při tom hodlal vzdát teokratických nároků papežství, nemohl neuvítat misijní zápal dvou Španělů, legátů Diega a Dominika, kteří nabízeli církvi neobyčejně účinnou pomoc, jež spočívala ve změně metody - chodit pěšky a bez okázalého průvodu, bez peněz a bez zaopatření, po způsobu apoštolu, po způsobu vlastním Lyonským chudým. Sami Diego a Dominik začali kázat tímto novým způsobem. Jejich program evangelického kazatelství vznikl jako přímá reakce na působení katarských dokonalých a zvláště na kázání valdenských.

Podobnost postupů u Lyonských chudých a prvních druhů budoucího svatého Dominika byla na první pohled a poslech tak nápadná, že rozdílnost jejich motivace mohla snadno uniknout pozornosti současníků. První, kdo se tím dal oklamat, byl sám Durand z Osky.

Diegův a Dominikův přístup, o němž bylo možno předpokládat, že je s ním papež srozuměn, nejvíce ovlivnil Durandovo rozhodnutí i rozhodnutí jeho šesti druhů obrátit se do Říma. Tam roku 1208 dosáhli schválení svého způsobu života. Inocenc III. jim dokonce, jakožto Katolickým chudým, povolil kazatelskou činnost. Museli ovšem vyhovět některým podmínkám. Zřekli se svých starších valdenských bludů a slavnostně potvrdili, že se s konečnou platností nyní a navždy rozcházejí s Lyonskými chudými. Princip poslušnosti Boha a nikoli lidí měli nahradit zásadou ,,poslušnosti papeže, arcibiskupů, biskupů a ostatních prelátů příslušných diecézí a farností". Tvrzení, že neplatí svátost vysluhovaná mravně nehodnými kněžími, museli zamítnout jako kacířské a naopak výslovně přitakat přesvědčení o vhodnosti přísat a trestu smrti, o prospěšnosti desátků a církevních dávek. Kázání bylo u Katolických chudých přísně závislé na zvláštním povolení uděleném církevními vrchnostmi a vyžadovalo i zvláštní předběžné školení, jehož se chtěla nová družina ujmout. Ze starých zásad valdenství se Katoličtí chudí drželi například nedůvěry k pozemkovému vlastnictví.

Durandovo kompromisní smíření s vládnoucí církví bylo ovšem poznamenáno už v začátcích nedůsledností a mnohoznačností, kterou se nepodařilo ani v dalších letech překonat. Bylo jistě také důsledkem krize uvnitř valdenského hnutí. Je velmi pravděpodobné, že zde rozhodujícím způsobem spolupůsobila nevyrovnanost, ne-li přímo napětí mezi Valdesovým laictvím a klerickou erudicí Durandovou i jeho druhů. Navíc zde působil moment dezorientace francouzských valdenských po Valdesově smrti.4

Když už se zdálo, že hnutí Lyonských chudých skončilo ve slepé uličce, dostalo se mu mimořádně účinné posily z italské strany. Odtud se k němu hlásili lidé z nových společenských vrstev, dožadujíce se i nových způsobů křesťanského dosvědčení. Ti, jimž se o něco později bude říkat Lombardští chudí, se začínali přidávat k Valdesovu bratrstvu ještě koncem 12. století. Od prvního okamžiku si ale byli vědomi svých vlastních specifických kořenů, jimiž byly zejména laické družiny v Miláně, vzešlé ve většině případů z tkalcovského prostředí. Misijní činnost a pronásledování sblížily Lyonské chudé s těmito italskými skupinami, které nešetřily radikální kritikou hospodářských nároků církve a papežství.

Lyonské neslo jejich vědomí misijního poslání v eschatologické tísni křesťanstva, kdy se Hospodinovo slovo stalo vzácným, u Lombardských chudých převládl duch vzájemné pomoci, obecenství a vyslovená úcta k důstojnosti tělesné práce, vykonávané nejraději v bratrské pospolitosti.

Vpravdě opačný přístup k práci se objevoval u samotných valdenských. V zájmu svého náročného kazatelského programu se Valdes vzepřel životnímu slohu fyzicky pracujících. Obával se, že by svedl hnutí na cestu změšťanštění a dal mu postupně zapomenout na paradoxní požadavky Ježíšova kázání na hoře. On a jeho nejvěrnější fyzicky nepracovali, neobchodovali, nic nevlastnili, obešli se bez peněz, neopatřovali si větší zásobu pokrmů než na jediný den, spokojili se s jediným šatem.

Houževnatost, s jakou Inocenc III. naléhal, aby se v lombardských městech ustavila bratrstva Katolických chudých, prozrazuje, jak se mu zdálo potřebné čelit vlně Lombarských chudých.5

IV. Čtvrtý lateránský koncil a zřízení inkvizice

Vyvrcholením papežových snah o potvrzení teokratického programu Řehoře VII. a jeho přiblížení každodenní skutečnosti se stal čtvrtý lateránský koncil roku 1215. Ve vztahu k valdenským koncil potvrdil jejich vyobcování, vyhlášené před jednou generací ve Veroně, a dal mu definitivní právní výraz. Kupříkladu už jen samo odmítnutí složit přísahu, postoj typicky valdenský, bylo prohlášeno za kacířství. Většinou svých usnesení chtěl ovšem poskytnout církvi směrnice pro její vlastní obnovu ve společnosti, která se dostala do zrychleného pohybu.

Protikacířská opatření čtvrtého lateránského koncilu nemohla postižené nepodnítit, aby zpevnili své řady. Valdenští se v této době se zvýšenou intenzitou věnují organizačním otázkám a výrazněji si uvědomují svou mezinárodní jednotu. O uvedených problémech se hovořilo v Bergamu roku 1218. Ovšem například otázka, má-li se kazatel vyučit nějakému řemeslu, aby nebyl nikomu na obtíž, zde ještě plně nezazněla.

Na zrod a rozmach kacířství odpověděla vládnoucí církve zřízením inkvizice. Ta se rychle stala nejúčinnějším, třebaže ne jediným nástrojem dozoru nad pravověřím a oporou jeho údržby. Existovala jednak inkvizice biskupská, ale později se se vzrůstající úderností prosazovala akce papežských legátů, většinou kardinálů. Na úrovni farností byla kontrola pravověří zesílena od roku 1215 vyhlášením povinnosti každého křesťana jít nejméně jednou do roka ke zpovědi. Zároveň byl upřesněn a zevšeobecněn protikacířský dotazník, který měl usnadnit vyšetřování. Své možnosti ukázala nová instituce v celém rozsahu od počátku 30. let 13. století. Jejím řízením byli většinou pověřováni příslušníci nedávno vzniklých žebravých řádů, hlavně dominikáni. Proto se jí někdy říkalo mnišská inkvizice. Po několik století byli vedle katarů nejvyhledávanějším předmětem inkvizičního pátrání valdenští. V některých případech zaváděla inkvizice i posmrtné procesy. Tělesné pozůstatky byly pak vykopány a spáleny.

Tato opatření byla proti valdenským uplatňována po celý další středověk ve všech zemích evropského křesťanstva, ať už byli odhaleni kdekoli. Jedinou výjimkou byly od výbuchu husitské revoluce Čechy, které už v roce 1415 opustil poslední předbělohorský inkvizitor, dominikán Mikuláš Václavův.

Značný vliv na definitivní podobu papežské inkvizice měly zkušenosti získané při potlačení albigenských. Zdá se také, že na protivaldenská inkviziční pravidla a zvyklosti zvlášť podnětně zapůsobili italští inkvizitoři.

V. Hlavní proudy valdenských

Za hlavní dělítko jednotlivých proudů valdenských můžeme považovat Alpy. Odtud se valdenství šířilo jižním, severním a západním směrem.6

Prvotně to byla Itálie městských komun, která přijala Lombardské chudé a poskytla jim půdu, poměrně citlivou k jejich poselství. Tím, že Lombardští chudí dali průchod křesťanskému svědectví prostých laiků, ujímali se bratrsky lidí, kterým většinou chyběl hospodářský rozmach oněch vrstev, z nichž se ještě v té době rekrutovali kataři.

Důležitou součástí valdenského hnutí byli valdenští horalé, obývající alpská údolí, kde vznikají jejich osady.7 Nejhouževnatější a pro budoucnost nejvýznamnější seskupení valdenských na francouzské půdě žilo v horském Dauphiné.

Na sever od Alp měla největší úspěch misie Lombardských chudých v jižním Německu. Máme-li popsat rozšíření valdenských severně od Alp, jsme většinou opět odkázáni na prameny inkvizičního původu. Do středního a severního Německa valdenství proniklo nejspíše počátkem 14. století. V téže době zjišťujeme valdenské ve slezských městech.

Zejména s ohledem na rakouskou oblast je třeba připomenout tzv. relapsi, někdejší kacíře, kteří se sice veřejným pokáním přivtělili k jediné pravé církvi katolické, ale později se znovu vrátili k svému původnímu valdenství, za což bývali upalováni.

VI. Valdenští v jižních Čechách

Pokud se týká českého jihu, valdenské kázání se v této oblasti v době svého nástupu omezovalo na prostředí jazykově německé, méně bylo příležitostí proniknout k českému obyvatelstvu. I když nepočítáme s kacíři, kteří byli do Čech dovlečeni před církevní soudy z ciziny, jsou první valdenští v Čechách Němci. I když nelze doložit účast valdenských přímo na klučení hvozdů, je zcela nepochybné, že rozmach německé kolonizace, hlavně v jižních Čechách na panstvích sousedících s Rakouskem, vytvořil příznivé podmínky pro valdenskou infiltraci.

Pochopitelně i u nás existovaly instituce k potlačování heretických myšlenek. Roku 1318 vstoupila stálá inkvizice na místo dřívější, většinou příležitostné inkvizice biskupské. Po celou první polovinu 14. století ovšem u nás inkvizice jako nově zaváděná soudní instituce narážela na neobyčejně silný odpor. Postihoval nenávistí hlavně vrcholné představitele nového zařízení. Motivací tohoto odporu byla jen zcela výjimečně sympatie ke kacířům, mnohem více rozhodoval pocit, že novinka stálé inkvizice v samých základech ohrožuje starý právní řád platný v zemi, a tím i její svobody.

Pokud jde o valdenské, už v roce 1318 vyzývají papežské přípisy mimo jiné dva jihočeské pány, aby neopomenuli účinně podpořit inkvizici. O nějakých dvacet let později bylo již zjištěno, že například celá obec Velký Bednárec na statcích Oldřicha III. z Hradce je prakticky valdenská s třemi příznačnými výjimkami - katolíky zůstali rychtář, lazebník a obecní pastýř. Další přátele si valdenští získali na okolním venkově, dokonce i v samotném Jindřichově Hradci, a to všechno v době, kdy byl význam města na vzestupu a křižovaly se v něm důležité obchodní a vojenské cesty.

V roce 1335 jmenoval Benedikt XII. dva nové inkvizitory pro pražskou a olomouckou diecézi - dominikána Havla z Kosořic a františkána Petra z Načeradce8. Oba se výborně hodili k tomu, aby vedli protikacířský průzkum zejména na českém jihu, který odedávna důvěrně znali. Havel pocházel z Jindřichova Hradce a Petr, jako člen panského rodu Vítkovců, vykonával značný vliv na pana Oldřicha z Hradce právě v době, kdy tento velmož usiloval o upevnění své moci.

Byla odhalena souvislost valdenského hnutí s Hradcem Králové a dokonce jeho tajné pražské ohnisko. Zdá se, že mnozí z těchto kacířů pronikli do země po hlavních cestách, kudy vedl obchod se suknem. Valdenští z okolí Jindřichova Hradce byli pak znovu pronásledováni roku 1338. Pronásledování u nich vyvolalo tak silný odpor, že nakonec přešli v otevřenou vzpouru.

Právě tou dobu dal pan Oldřich9 vymalovat jednu z komnat svého hradu cyklem fresek, jež se nám dodnes zachovaly. Zachycují legendární příběh sv. Jiří, rytířského reka, jenž sovu vojáckou zdatností přemáhá a usmrcuje nebezpečného draka. Pan Oldřich dal k cyklu přimalovat svou vlastní podobiznu se štítem v ruce, aby tak ukázal, jak dokonale ztělesňuje křižácký ideál. Do takových ideových souvislostí bezpochyby spadá i jeho cesta do Avignonu, kam následoval inkvizitora Havla. Vyložil tam před papežem svou při jako zcela totožnou se zájmy inkvizice a v roce 1340 mu papež zaslal list, v němž ho vyzval, aby se postavil do čela křižáckého zažení, jež by potlačilo vzpouru na jeho panstvích. K tomu bohulibému dílu vyprošoval papež českému velmoži všecko požehnání a jeho dobrovolným spolupracovníkům sliboval stejně účinné odpustky jako válečným poutníkům do Svaté země. Kacíři, které papež v listě označil za ,,Němce a cizince", měli být naprosto vyhlazeni. Pan Oldřich, hospodářsky zcela vyčerpán zbrojnými výpravami, které podnikal ve službách dobrodružného krále Jana Lucemburského, se nyní mohl na základě papežského nařízení podílet na známém privilegiu, jež přiznávalo inkvizitorům třetinu a světské vrchnosti veškerý zbývající majetek zkonfiskovaný odsouzeným kacířům. Ještě roku 1341 žádal Benedikt XII. a o pět let později Kliment VI. české pány, aby dali inkvizici k dispozici svá vězení, protože jindřichohradecké a landštejnské žaláře zdaleka nedostačovaly. Značný počet zatčených bylo třeba dopravit do Prahy.

V souvislosti s inkviziční činností je třeba vzpomenout i Otce vlasti. Karel IV. totiž dal do svého zákonodárného programu pro české země z roku 1350 vsunout několik paragrafů, které měly zajistit úplnou likvidaci hereze v zemích Koruny české a znemožnit její nové rozbujení. První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic zřídil v Praze v podobném duchu stálý inkviziční soud, přičemž zvláštní pozornost byla věnováná českému jihu. Mělo být zabráněno šíření kacířských názorů do píseckého a bechyňského kraje, ale ve druhé polovině sedmdesátých let 14. století se s valdenskými v tomto kraji setkáváme znovu, a to v okolí Kozího hrádku (jedná se o tři německy mluvící lidi původem z Velkého Bednárce). Koneckonců valdenství pronikalo i na Moravu, například v Opavě byla ve stejné době prý zjištěna celá ulice valdenstvím nakažených německých kolonistů.

VII. Valdenští a husité

Naděje, že už zítra zvítězí, se objevila u některých valdenských skupin právě v době, kdy inkviziční útlak vrcholil. Ve skutečnosti valdenské hnutí okolo roku 1400 hynulo. Bylo odsouzeno živořit v nočních schůzkách a nuceno vyhýbat se dennímu světlu a veřejnosti. Vyhlíženo buď po slavné budoucnosti velmi neurčitých obrysů, nebo se nořilo do vlastní minulosti, ovšem ve značně legendárním oparu. Jestliže valdenství nebylo zcela zardoušeno, děkuje za to především překvapující skutečnosti, že v jedné z evropských zemí, v Čechách, revoluce porazila inkvizici. V několika málo letech po Husově kostnické hranici se staly české země husitskými a valdenská myšlenka v nich našla přes noc nečekanou možnost uplatnění.

Vztahy valdenských k husitům byly vždy předmětem zvídavé pozornosti. Jedni se klonili k názoru, který rozšířil Enea Silvio Piccolomini svou Českou historií - podle něho byl husitský radikalismus vlastně důsledkem valdenských vlivů. Druzí naopak vyzdvihovali původní a domácí povahu husitství. Ovšem tyto dvě názorové skupiny nemluvily vždy o stejné věci. Pozornost prvních zaujal jev, že z projevů husitských a především táborských bohoslovců k nám promlouvají některá z dávných valdenských hesel. Druzí zase právem zdůrazňovali, že žádná revoluce v národním měřítku nevzniká dovozem sebevýbušnějších myšlenek zvenčí, nejsou-li v domácí půdě základní hospodářské, sociální a ideové předpoklady.

Hus, přesvědčen o svém pravověří, odmítal, aby jeho učení bylo posuzováno jako valdenské. Kdykoli vyjadřoval přání, aby se kněžstvo vrátilo k apoštolské chudobě, činil tak ve jménu pravdy Kristovy, nikoli ve jménu valdenského požadavku. Jihočeský pobyt však pravděpodobně zvýšil Husovu citlivost pro valdenský lidový biblismus a upevnil v něm přesvědčení, že každý křesťan má nejen právo, ale přímo povinnost hlásit se odpovědně k pravdě.

Jakoubek se s valdenskou myšlenkou seznámil nejspíše prostřednictvím německých drážďanských mistrů, kteří přijeli do pohostinné Prahy roku 1411, když byli vypuzeni z Drážďan. Byl jim poskytnut útulek i nové působiště v domě českého univerzitního národa U Černé růže Na Příkopě. Díky cestovatelské podnikavosti lidí od Černé růže se nejspíše Petr Payne vnukl Mikulášovi z Drážďan odvážný plán dohody mezi husity a německými valdenskými. Payne se ovšem již dříve ztotožnil s valdenskými zásadami, odmítl například složit obvyklou přísahu už při své imatrikulaci na oxfordské univerzitě.

Na prahu dvacátých let 15. století se mnoho lidí v Čechách zneklidňovalo otázkami, které si museli klást i sami valdenští, pokud byli mocně přitahováni táborskou vlnou. Je vhodné hledat pro evangelickou pravdu ochranu vrchnostenského meče? A kdyby páni tuto ochranu odmítli, mají prostí křesťané právo hájit poznanou pravdu pobíjením nepřátel? O něco později vidíme ve vlivu valdenství na osobu Petra Chelčického zápornou odpověď na tyto otázky. Chelčický rovněž povýšil intuice valdenského evangelismu na úroveň jednotného vidění světa a lidí, vidění, v němž výrazně posunul do popředí paradoxní a lidsky tragickou stránku křesťanovy přítomnosti ve světě. Podobně jako valdenští odmítal názor, že by bylo možné Pavlovými slovy odůvodňovat křesťanskost státu. Valdenskou tradici pocestného kazatelství zase spojil s pronikavou kritickou analýzou zotročujících důsledků sítě farností.

Vraťme se ještě na moment k době počátků husitského hnutí. Roku 1418 přišla do Čech skupina mužů a žen z Pikardie, kde jim inkvizice znemožňovala život. Jejich vůdcové se totiž doslechli, že ,,v Čechách má boží slovo naprostou svobodu." V Praze se jim dostalo vlídného přijetí. Ovšem tito Pikarti či Pikardi nemohou být jednoznačně zařazeni mezi valdenské.10

Misijní nezdar školy U Černé růže, stejně jako potlačení hrozícího povstání v Pikardii, ukázaly, že v polovině dvacátých let nebylo ještě možné husitskou revoluci ,,vyvážet". Skutečný misijní vzmach evropských valdenských bude muset počkat na okamžik, kdy husitská revoluce vstoupí do údobí své obranné expanze.

O významu valdenských svědčí i ten fakt, že Fridrich Reiser, významný představitel hnutí, se účastnil i husitského poselstva, které předcházelo basilejské jednání.

Prokop Veliký přál myšlence jakési táborsko-valdenské internacionály. Táborsko-valdenská družba, poprvé uvedená v život počátkem třicátých let, kdy měla podpořit propagační úsilí táborů a sirotků, se obnovila ve čtyřicátých letech. O celou generaci přežila i konečný pád táborské nezávislosti roku 1452.

VIII. Valdenské písemnictví

Pokud se týká valdenského písemnictví, pak je třeba rozlišovat projevy valdenského původu od přejatých či pouze upravených textů přejatých odjinud, například z české provenience za husitských válek. Komplikací je také nedostatek pramenů ohledně valdenských kázáních, protože ta byla pochopitelně vedena ústně, takže většinou nebyla zaznamenána v písemné podobě.

Překlad Písma svatého do mateřského jazyka, který si dal zhotovit Valdes v Lyonu a který vešel v užívání již roku 1179, byl vlastně biblickou antologií, přičemž velké místo v ní zaujal žaltář.

Nástup národní bible pomohli valdenští uspíšit ne přímo jako překladatelé, nýbrž tím, že podněcovali dychtivou poptávku po Písmu svatém v lidových jazycích. Zpočátku se zájem valdenských soustřeďoval cele na Nový zákon, přičemž rozhodující bylo učení se jej nazpaměť. Nedá se ovšem jednoznačně říci, že by valdenští měli školy, některé hostinské domy11 ovšem sloužily výchově a biblické výuce budoucích cestujících bratří a v tom se školám podobaly. Ve výchově dětí se plně uplatňovala odpovědnost rodiny, i když výzvu k víře neměli na starosti výhradně rodiče. Děti dorůstající k rozumu, tedy od dvanáctého do čtrnáctého roku života, jak se obecně soudilo, byly předmětem zvláštní péče valdenských mistrů.

IX. Valdenští od 16. století do dnešních dnů

Trvalejší vliv valdenských na lidovou mentalitu na úsvitu reformace můžeme s největší pravděpodobností očekávat v jihozápadním Německu a ve Francích.12 V těchto oblastech se udržovala stará jádra valdenských osad, ovšem rok 1525 měl zničující následky.

Ve třicátých letech 16. století došlo také k některým zásadním reformám uvnitř samotného valdenství, z nichž bych jmenovala alespoň zrušení anachronického pocestného kazatelství.

S nástupem a nerovnoměrným uplatněním reformace v různých zemích Evropy se v průběhu 16. století ztrácejí i stopy po někdejším utajovaném valdenském hnutí. Můžeme předpokládat, že valdenští německých zemí postupně splynuli s některým eklesiálním útvarem, vzešlým z reformace Lutherovy či jiného reformátora, nebo si našli nový domov mezi stoupenci sociálně radikálnějších křtěnců.

Koncem 16. století a počátkem století následujícího rozvinula katolická strana vynalézavé protivaldenské akce. V zájmu celoevropské protireformace měly potlačit alpské ohnisko italského protestantismu, vnímané jako nepřípustná provokace. Po pastýřsky převýchovných snahách kapucínů nastoupili zruční jezuité s veřejnými disputacemi, v nichž valdenští odchovanci ženevské akademie museli osvědčit svou polemickou pohotovost. Roku 1630 neušetřila zhoubná morová epidemie ani nejnepřístupnější alpské soutěsky. Z obyvatelstva pomřely dvě třetiny, vyhynuly celé valdenské rody i pastorské dynastie, naživu zůstali jen dva kazatelé. Přispění ze švýcarských krajů znamenalo záchranu pro celou demograficky zle postiženou oblast.

Projevy česko-valdenské solidarity je znám Jan Amos Komenský, který, podobně jako John Milton, reagoval na piemontské vraždění valdenských na jaře roku 1655 pod taktovkou savojského vévody Karla Emanuela II.

Další ranou byl tok 1685, kdy Ludvík XIV. zrušil platnost ediktu nantského. Zhruba rok na to savojský vévoda vydal podobný edikt na svém území. Někteří valdenští se rozhodli pro obranu všemi způsoby, jiní pro vyhnanství ve švýcarských zemích a dále v jižním Německu.

Nečekaná pomoc valdenským přišla od Waterloo. Jeden z generálů vítězných armád Charles Beckwith, jemuž Napoleonovo dělo ustřelilo nohu, se pomocí četby stal valdenským z přesvědčení. Přesycen válkami, působil potom jako iniciativní laický bohoslovec. Vybudoval valdenským obecné školství (na sto sedmdesát škol před rokem 1848) a razil pro ně zápalná hesla.

Valdenský chirurg Luigi Paolo Appia osvědčil svou křesťanskou odpovědnost v účinné pomoci obětem války na garibaldiovských bojištích a dal spolu s Henri Dunantem přímý podnět k založení Mezinárodního červeného kříže.

Dějinné a občanské tradice předznamenávaly u valdenského lidu jeho protifašistický postoj, i když vedení církve v tom ohledu mnoho smělosti neprojevilo a zašlo dokonce tak daleko, že v roce 1938 telegraficky blahopřálo Mussolinimu jako domnělému zachránci evropského míru za mnichovský diktát. Přesto v krajích, kde valdenští spolu s jinými evangelíky tvořili významnější menšinu, zejména v alpských údolích, záhy vznikala ohniska protifašistických akcí. Jednalo se mimo jiné o partyzánskou činnost.

Léta prožitá za fašistického režimu a trpké zkušenosti z druhé světové války daly mezi valdenskými v poválečném období uzrát vědomí, že je třeba znovu začít návratem k evangeliu.

V letech 1947-1951 vybudovala valdenská mládež s mezinárodní účastí na stráni nad alpském Prali konferenční středisko s dobrovolnou komunitou, která se zabývala nejnaléhavějšími otázkami lidstva ve druhé polovině 20. století. Obdobná práce byla zahájena v Miláně.

Prameny:

L. Domečka: Valdenští v jihovýchodních Čechách; Tábor, Richard Hrdlička 1921, 19 stran, 1 svazek

A. Molnár: Valdenští (Evropský rozměr jejich vzdoru); vydání druhé, rozšířené, Praha: Kalich, Evangelické nakladatelství 1991, 399 stran, 1 svazek ISBN: 80-7017-384-X

Zpět na obsah


Lukáš Rejl 2001©


1 - Zchudlý Valdes byl ale lyonským arcibiskupem přinucen, pokud by pobýval ve městě, stravovat se u své ženy. Toto nařízení ukazuje, že v očích současníků ohrožoval jeho postoj navyklé rodinné a stavovské pořádky.Zpět

2 - V církvi navíc platil zákon, který byl v polovině 12. století včleněn do svodu církevního práva a který zakazoval kázat komukoli jinému kromě kněží, a to jak mnichům, tak laikům.Zpět

3 - Zhruba počátkem 13. století se totiž ve vývojově nejrozvinutějších zemích Evropy dokončovala organizace církevních farností, čímž byl usnadněn postih kacířů a dohled nad pravověřím.Zpět

4 - Rok Valdesova skonu je zhruba 1206 či 1207, místo však není historicky bezpečně určeno.Zpět

5 - Roku 1210 Inocenc III. ústně schválil životní způsob a řeholi menších bratří. S postupujícími léty se římskému stolci podařilo přivést oba žebravé řády, františkánský a dominikánský, tam, kam se mu nepodařilo zatlačit různé skupiny valdenských a s konečnou platností ani Katolické chudé, totiž ke klerikalizaci jejich kazatelů. Je také známo, že mezi povoláním Valdese a Františka z Assisi jsou nápadné obdoby, oba tito křesťané například vzešli z měšťanského prostředí.Zpět

6 - Nemůžeme určit počet valdenských a jejich příznivců v různých zemích nebo krajích. Z inkvizičních procesů lze sice odvodit některá dokumentární čísla, ale jejich statistické součty mohou pokrýt jen omezené prostředí a nemůžeme je považovat za stejně spolehlivé jako podobná novodobá čísla. V obecném smyslu lze říci, že na valdenském hnutí se v poměrně vysoké míře podílely ženy. Zpět

7 - V průběhu dvou set let šíření valdenských se tito, zrození v městském prostředí, postupně dostávají na venkov, kam jsou nuceni uchylovat se do vzdálených samot.Zpět

8 - Přítomnost Petra Načeradce, který byl inkvizitorem pro olomouckou diecézi, je možno vysvětlit tím, že Oldřichovi z Hradce náležely na Moravě některé statky (Telč, Slavonice a Strmilov).Zpět

9 - Ne všichni páni z Hradce byli ale do budoucna katolíky. Například Oldřich z Hradce, řečený Vavák, se stal stoupencem Husovým, dokonce připojil svou pečeť ke stížnému listu proti jeho upálení v Kostnici. Oldřichův (†1421) nástupce Menhart z Hradce byl rovněž známým husitou. Po smrti Menharta z Hradce roku 1449 se změnily náboženské poměry i na panství jindřichohradeckém. Oldřich z Hradce (†1453), jeho syn i ostatní potomci byli opět horlivými katolíky.Zpět

10 - Jako pikarti byli později často označováni zejména členové jednoty bratrské, takže je zde opět souvislost s Chelčickým Zpět

11 - Pocestnému kazatelství odpovídala síť pohostinských domů. Pro cestující kazatele to byly opěrné základny, střediska studia a soustředění. Sama existence valdenských domů nebyla ovšem zcela jedinečná. Podobné útulky mívali jihofrancouzští kataři, slovanští bogomilci v Bosně i první žáci Františka z Assisi.Zpět

12 - Luther sám viděl ovšem například v bratřích vlastně valdenské a nelišil se v tom od mnohých svých současníků. Bylo to samozřejmě nesprávné zjednodušení.Zpět